Storitve točkujemo po naslednjem sistemu
Vrednost točke je 0,70 €
Izstavljeni popusti na računih veljajo le, če so plačani do datuma plačila !


OPIS                                                                                                                             Št. točk
KNJIŽENJE :

Kontiranje in knjiženje urejenih verodostojnih knjigovodskih listin
v temeljne poslovne knjige – vknjižba——————————————————-0,25-1,5
ali mesečno pri dvostavnem knjiženju————————————————————160
Knjiženje postavk v pomožne poslovne knjige vknjižba—————————————-1
Pri večjem obsegu enostavnih vknjižb upoštevamo popust pri
ceni oziroma urno postavko—————————————————————————-60

OBRAČUN STROŠKOV DELA:
OBRAČUN PLAČ

za prvega delavca —————————————————————————————–64
prisp.za zavezanca s.p.  ———————————————————————————40
za vsakega nadaljnjega delavca———————————————————————-40
Obračun podjemnih pogodb, (OPSVL z Rek1) ali drugih
prejemkov—————————————————————————————————64

OBRAČUN DDV :

Mesečni obračun davka——————————————————————————–50
Prijava davčnega zavezanca————————————————————————- 50
Urna postavka———————————————————————————————60

RAČUNOVODSKI IZKAZI:

Medletna bilanca stanja za družbe———————————————————-80-240
Letna bilanca stanja za družbe————————————————————–240-400
Letni izkaz uspeha za družbe—————————————————————-240-400
Izkaz denarnih tokov———————————————————————————-320
Izkaz finančnih tokov———————————————————————————-320
Konsolidirani računovodski izkazi—————————————————————-500
Letno računovodsko poročilo ________najmanj———————————————-500
ali urna postavka—————————————————————————————–80

DAVČNI IZKAZI:

Izdelava davčne napovedi iz dejavnosti za s.p.—————————————-200-300
Obračun davka od dobička pravnih oseb——————————————————500
ali urna postavka—————————————————————————————100

DRUGI OBRAČUNI:
Letni obračun amortizacije osnovnih sredstev

Postavka je osnovno sredstvo————————————————————————8
Prevrednotovalni popravki – postavka————————————————————-8
ali urna postavka—————————————————————————————–60

IZPISI:

Izpis odprtih postavk iz poslovnih knjig ___vrstica——————————————–1
Izdelava opominov za plačilo————————————————————————7
Obračun obresti _________vrstica——————————————————————–1
Izdelava predlogov za cesijo, kompenzacijo—————————————————10
ali urna postavka—————————————————————————————-60

DRUGE STORITVE:

Urejanje dokumentacije_________začete 1/2 ure——————————————–30
ali za dokument—————————————————————————————-0,5

(priprava dokumentacije za stečaj )___začete 1/2 ure———————————–100
(davčno svetovanje )__________________začete 1/2 ure———————————–100
Pisni odgovori svetovanje 1 stran————————————————————–250
Administrativne storitve ________začete 1/2 ure——————————————–30
Izdelava aktov o računovodstvu—————————————————————-300
Izdajanje raznih potrdil——————————————————————————10
Izpis UPN————————————————————————————————-1,5
Izdelava finančnega načrta———————————————————————–500
Izdelava invest. elaborata za dolgoročni kredit—————————————– 6000
Prijava delavca——————————————————————————————64
Napoved dohodnine_(ugovor) ____ena oseba———————————————–30
Opominjanje za dostavo manjkajočih listin—————————————————16
Sodelovanje pri inšpekcijskem pregledu __min./uro————————————-100
Vzpostavitev stanja ob prevzemu stranke—————————————————-60
Pridobitev certifikata za podpisovanje računov VKR miniDavčna blagajna
in vzpostavitev povezave za vnašanje na FURS———————————————-70
Ročno vnašanje računov VKR v miniDavčno blagajno (kom)—————————1,5
Elektronski arhiv digitaliziranih dokumentov –
(odvisno od količin dokumentov) – po dogovoru